อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในต่างประเทศ! Pocket WiFi ในราคาประหยัด “Global WiFi”

We can serve customer by English and Japanese language. Please do not hesitate to contact us on the following number

QR code
BS Mobile
ชื่อบริษัท Siam Beldio Co., Ltd.
ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น SHUJI SHIMIZU
ที่ตั้ง 942/140 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรฯติดต่อ 02-632-9176
FAX 02-632-9354
เวลาทำการ 09:00 -17:30
สถานีที่ใกล้ที่สุด เดินจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง
เพียง5นาทีเท่านั้น
ชื่อบริษัท Siam Beldio Co., Ltd.
รองประธานฝ่ายการจัดการ SHUJI SHIMIZU
ที่ตั้ง 942/140 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรฯติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า Global wifi : (02) 632-9176
อีเมล์ info@globalwifi-thai.com
ชื่อทางการค้า Global WiFi
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ■ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนำมาใช้ทั้งอุปกรณ์ที่ขาย และสินค้าที่เช่า
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้จะคิดเพิ่มบางกรณี
วิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือเงินสด
วันหมดอายุการลงทะเบียน 5 วัน
ปริมาณการขายต่อคน 1 ชิ้น
อุปกรณ์ชำรุด เมื่อพบข้อบกพร่องหรือความผิดปกติอื่นๆหลังจากที่อุปกรณ์ไปแล้ว กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Global WiFi โดยด่วน สามารถส่งอุปกรณ์กลับคืน
เพื่อรับอุปกรณ์ใหม่ได้เมื่อบริษัทเห็นสมควร และ/หรือแสดงเจตนาส่งอุปกรณ์คืนภายใน 9 วัน จากระยะเวลาการส่งอุปกรณ์ (นับจากวันที่ปล่อยอุปกรณ์ออก)
โดยมีเงื่อนไขว่าอุปกรณ์จะต้องอยู่ในสภาพดี, ประทับตา และยังไม่ได้เปิด โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งอุปกรณ์กลับคืนบริษัท

- อุปกรณ์ที่เสียอยู่แล้วจะต้องส่งกลับมาภายใน 10 วัน หลังจากการปล่อยอุปกรณ์ออก
- ความเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดจากลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนสินค้า
- หากอุปกรณ์มีปัญหาเรืื่องไฟฟ้าเมื่อใช้งานครั้งแรก จะต้องส่งคืนอุปกรณ์ให้ครบ ภายใน 9 วันตามกฎที่กำหนด
การส่งคืนอุปกรณ์ หากเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้า / การจัดส่ง ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ถ้าหากมีการใช้บริการอินเตอร์เน็ตไปแล้ว ลูกค้าจะต้องจ่ายในส่วนที่ได้ใช้ไป

ในกรณีที่มีหลายสัญญากับทางบริษัท การยกเลิกหรือส่งคืนอุปกรณ์ควรจ่าหน้าซองแยกกัน กรุณาดูรายละเอียดในการส่งอีเมล์ สำหรับรหัสการทำสัญญา
ที่ไม่ซ้ำกันแต่ละรายการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสายด่วน Global WiFi

สัญาจะหมดก็ต่อเมื่ออุปกรณ์เราเตอร์ทั้งหมดของบริษัทหมดสัญญาไปแล้ว อย่างไรก็ตามการนำอุปกรณ์กลับไปใช้อีกครั้งสำหรับผู้ใช้อื่นสามารถนำไป
ใช่ได้ก็ต่อเมื่อการใช้สิ้นสุดลง